Kwaliteits-, risico en veiligheidsmanagement

wijzigingen WMO

Er gaat in 2014 heel veel veranderen in de zorg. De gemeenten krijgen in de komende jaren te maken met vier decentralisaties binnen het sociaal domein (waarbij de eerste drie onder de verantwoordelijkheid van de gemeente komen te vallen):

  • een gedeelte van de AWBZ
  • de Jeugdzorg
  • de participatiewet
  • passend Onderwijs

Decentralisatie

De decentralisaties zijn ingezet om de toegang tot zorg voor de burgers beter en overzichtelijker te maken. Daarnaast wordt hiermee invulling gegeven aan een veranderende maatschappij, van een verzorgingsstaat naar een participerende maatschappij. Deze taakstelling naar de gemeenten en de daarbij behorende bezuinigingen vanuit het Rijk maken het niet makkelijk voor de gemeenten. De uitgangspunten van de decentralisaties doen een groter beroep op de zelfstandigheid en participatie van mensen in de samenleving.

Termen als “Meedoen naar vermogen”, kanteling van de zorg en transformeren, zijn termen die in veel notities van gemeenten beschreven worden. Er wordt dus in de komende jaren een sterk beroep gedaan op de eigen kracht en zelfredzaamheid, op de ondersteuning vanuit het persoonlijke netwerk en vanuit de buurt.

Risico’s

Uit gesprekken met politieke partijen, het lezen van de aanwezige informatie komt sterk naar voren dat men decentralisaties nog niet op orde heeft. Sterker nog men wacht af. Daarnaast is de materie ook zeer complex. Het risico is dat men bestaande instellingen en hun werkwijze gaan implementeren in de kanteling van zorg. De consequentie kan zijn dat de oude werkwijze (lees: gezondheidscultuur) over gezet wordt in de nieuwe decentralisaties waar de gemeente voor verantwoordelijk worden per 01-01-2015.

Van transformeren naar navigerend transformeren

Gidano heeft thans contacten met gemeenten, WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) werkgroepen. Gidano wordt gevraagd om de werkwijze met risico management en auditing te presenteren naar gemeentelijke politieke partijen.

Gidano heeft alle documentatie die ter beschikking is gesteld, vertaald naar kritische risico’s en audit vragenlijsten. Op deze manier is het mogelijk om o.a. beleidsstukken en uitgangspunten in een nulmeting te vertalen, waarbij met de deelnemers een plan van aanpak wordt gemaakt. Kortom het transformeren wordt omgezet naar navigerend transformeren. De jarenlange ervaring van Gidano in de gezondheidszorg, veiligheidsregio, leadauditor, risicomanagement, kan nu ingezet worden bij de werkzaamheden/ coaching bij de decentralisatieprocessen.

Voorbeelden

Voorbeelden Hieronder een voorbeeld van een risico analyse Bowtie (1) en een risico analyse (2) met auditproces voor informatie veiligheid (NEN 7510-2011 en ISO 27001).

Voorbeeld 1 Een analyse met een team over het onderwerp “Vrijwilligers”. Het voorbeeld is een klein gedeelte van de risico analyse met de Bowtie methode.
voorbeeld BowTie

Voorbeeld 2 Risico analyse “informatie veiligheid” voor instellingen, patiënten risico’s informatie veiligheid in gezondheidszorg instellingen en bedrijfsleven. Ook onderstaand voorbeeld is een gedeelte van de analyse. Met een groep deskundige mensen worden de vragen ingevuld en de score wordt gelijk zichtbaar in de nulmeting. Vandaar uit kan een analyse en plan van aanpak worden gemaakt.
voorbeeld Risico Analyse informatieveiligheid

Contact

(postbus bestaat niet meer)
Lijster 70 1715 ZH Spanbroek

T: 0226-357 375
M: 06-518 50 791
E: [email protected]

Disclaimer

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijv. met u te corresponderen. Lees onze disclaimer en cookiebeleid voor meer informatie