Kwaliteits-, risico en veiligheidsmanagement

Wie zijn wij

Bedrijfsprofiel

Gidano BV is een adviesbureau dat zich richt op de versterking van kwaliteit in de publieke sector. De missie van Gidano is: organisaties ondersteunen bij het inzichtelijk maken van bedrijfsrisico’s, in samenwerking met de klant de risicoanalyse omzetten in praktische verbetertrajecten en indien het project is afgerond de klant, indien gewenst, begeleiden bij de nazorg van het project. Dit laatste is de service die Gidano als vanzelfsprekend aanbiedt.
Gidano combineert in haar advisering altijd bedrijfskundige aspecten, zoals analyse van interacties tussen kritische processen en afdelingen, met aandacht voor interne communicatie, cultuur en gedragsveranderingen. Naast de begeleiding reikt Gidano haar klanten ook risico management methoden en technieken aan, om de interne communicatie, wijze van verbetermanagement af te stemmen op de vastgestelde doelstellingen. Op deze wijze ondersteunt Gidano haar klanten om zelfstandig uit te groeien naar continu verbeterende organisaties.

Download bedrijfsprofiel in PDF:  pdf-icon-32x32 Gidano BV bedrijfsprofiel juli 2015

Kernactiviteiten

De kernactiviteiten van Gidano bestaan uit drie onderwerpen:
A. Veiligheidsmanagement en analyse bij publieke organisatie zoals vervoersorganisaties, scholen en gemeenten;
B. Kwaliteits- en risicomanagement in de gezondheidszorg
C. Auditing en trainingen van dienstverlenende organisaties zoals ziekenhuizen, ambulancediensten, veiligheidsregio’s.

De kernactiviteiten zijn op te splitsen in drie niveaus, namelijk:
1 Strategisch of beleids niveau
2 Ondersteunend of tactisch niveau
3 Operationeel of uitvoerend niveau

Op strategisch/ beleidsniveau bestaat de ervaring van Gidano uit:
– het begeleiden van management(teams) bij het ontwikkelen van hun visie, het uitvoeren van analyse van de bedrijfsrisico’s, het benoemen van kritische processen in combinatie met analyse van de aanwezige bedrijfsregistraties, zodat de klantwensen en veiligheid in de gezondheidszorgorganisaties gewaarborgd worden,
– het adviseren, trainen en coachen van management(teams) op de analyse en implementatie van een continu verbeterproces,
– het begeleiden en adviseren bij de ontwikkeling van sturingsinstrumenten en -methoden.

Op ondersteunend of tactisch niveau bestaat de ervaring onder andere uit:
– het trainen en begeleiden van stafdiensten, zelfsturende teams en het midden management bij het analyseren van bedrijfs- en afdelingsrisico’s vanuit hun taken en verantwoordelijkheden,
– het implementeren van verbetertrajecten en het beoordelen de van gewenste uitgevoerde verbeteractiviteiten, waarbij de missie en visie van de organisatie centraal staan.
Op operationeel of uitvoerend niveau bestaat de ervaring onder andere uit:
– het trainen en begeleiden van medewerkers op het gebied van proces- of zorgpaden analyse in combinatie met hun taken en verantwoordelijkheden,
– het kunnen signaleren van risico’s op afdelings- en individueel (patiënten) niveau waarbij continu de patiënt en veiligheid in de gezondheidszorg organisaties centraal staan.

Specialismen

Gidano BV heeft zich in de afgelopen jaren gespecialiseerd in een aantal facetten van risico management. Dit bestaat uit:
– Het uitvoeren van quick scans van de organisatie gekoppeld aan het continue verbeterproces zoals dit beschreven is in het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de BowTie methode.
– Het analyseren van het Zelf Evaluatie Veiligheid Instrument Gezondheidszorg methode wat opgebouwd is vanuit de NTA norm, de HKZ veiligheidsnorm en ISO 31000. De BowTie methode wordt hier ook toegepast.
– Het geven van interne audittrainingen waarbij risico analyse tijdens het auditten centraal staat.

Doelgroepen en branches

Gidano richt zich voornamelijk op twee soorten organisaties, de dienstverlenende en gezondheidsorganisaties.
Dienstverlenende organisaties zoals:
– Prorail,> veiligheidsmanagement, werkplekinspecties, beoordeling van projecten op het gebied van veiligheid
– Basis- en voorgezet onderwijs> risico inventarisatie en evaluaties met daarbij de plannen van aanpak en advisering van veiligheidsverbeterprojecten
– Gemeenten> risico inventarisaties voor zowel de binnen- als de buitendiensten, opzetten van kwaliteitsmanagementsystemen, trainingen op het gebied van risico management en veiligheid.
– Veiligheidregio> risicomanagement- en coachen van kwaliteitstrajecten, risico inventarisaties en evaluaties. Een beangrijk project wat nu nog loopt (mei 2011) is het opzetten van een inhoudelijk RI&E instrument voor Brandweer, GGD, GHOR, Ambulancezorg
– Brandweer> uitvoeren van risico inventarisaties ( koude en warme RI&E’s) en evaluaties
– Midden- en klein bedrijf > Management ondersteuning; kwaliteits & veiligheidsmanagement.

Gezondheidsorganisaties

– Enkele gezondheidszorgorganisaties waar Gidano werkzaam is of is geweest:
o Ziekenhuizen (hematologie, dialyse, maatschap van chirurgen)
o Ambulanceorganisaties en meldkamers
o Hospice organisatie
o Verpleeg- en verzorgingshuizen
o Apotheken
o Fysiotherapie praktijken
o Zelfstandige privéklinieken
– Uitvoeren van externe audits op de volgende certificatie normen: ISO 9001-2008; HKZ, ZKN ( hierbij is KIWA opdrachtgever voor Gidano)
– Als eerste lead auditor, hierbij is KIWA opdrachtgever voor Gidano, een grote ambulance organisatie geaudit op de HKZ norm 2009 cliënt/ patiëntveiligheid. De ambulance organisatie is de eerste organisatie in Nederland die op deze norm gecertificeerd wordt.
– Auditor bij EVC organisaties.
– Uitvoeren en coachen van kwaliteitstrajecten
– Geven van trainingen op het gebied van certificatienormen, interne audittrainingen, risicomanagement trainingen

Contact

(postbus bestaat niet meer)
Lijster 70 1715 ZH Spanbroek

T: 0226-357 375
M: 06-518 50 791
E: [email protected]

Disclaimer

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijv. met u te corresponderen. Lees onze disclaimer en cookiebeleid voor meer informatie