Kwaliteits-, risico en veiligheidsmanagement

Risicomanagement

Risicomanagement omvat alle activiteiten die erop zijn gericht om de risico’s te beheersen die een organisatie loopt bij het bereiken van haar doelstellingen. Oorspronkelijk ontstond de term ‘risicomanagement’ in de Verenigde Staten als een uitbreiding van de verzekeringsactiviteiten.

Het begrip ‘risico’ kan gedefinieerd worden als ‘de kans dat een bepaalde gebeurtenis gedurende een project of proces optreedt en bij optreden onverwachte (meestal negatieve) effecten heeft op de voortgang en/of op de eindresultaten van dat project of proces’. ‘Risico’ kan ook eenvoudiger worden geformuleerd als: ‘kans maal effect’.

RiskManager(Risico'sUitsluiten)

Staatssecretaris Jet Bussemaker heeft eens gezegd: “Schepen zijn het veiligst als ze in de haven blijven liggen. Alleen daar zijn schepen niet voor gemaakt”. Ze had het niet treffender kunnen zeggen. Risico’s nemen is een noodzakelijk onderdeel van ondernemen. Om niet blind te hoeven varen is het nodig aan risicomanagement te doen.

Risicomanagement kijkt vooruit naar mogelijke bedreigingen voor de organisatie, niet achteruit naar geleverde prestaties van afdelingen of personen. Enkele voorbeelden hiervan zijn medicatieveiligheid, seksuele intimidatie, verkeerd gebruik van apparatuur, imagoschade, bijvoorbeeld door sluiting van operatiekamers in ziekenhuizen. Het is daarmee nadrukkelijk een ander proces dan een audit op bedrijfsprocessen of functioneren van afdelingen en werknemers.

Het succes van risicomanagement hangt af van de effectiviteit van een ‘risicomanagement raamwerk’. Dit raamwerk kan gezien worden als de normen, het opstellen van veiligheidsbeleid en structuur en verantwoordelijkheden. Het raamwerk ondersteunt effectief door het toepassen van het de risico’s te managen op alle organisatorische niveaus: de strategische, tactische en uitvoerende.

 

 

 

risicomanagement framework ISO 31000

Relatie met organisatiedoelen

Bedreigingen beïnvloeden de continuïteit van de bedrijfsvoering. De meeste organisaties zien deze continuïteit als een centrale doelstelling. Zowel de bestuurder van de organisatie als de verschillende belanghebbenden bij de organisatie (leverancier, kapitaalverschaffer, cliënt, werknemer, enz.) hebben een belang bij het voortbestaan van de organisatie. De zienswijzen en belangen van deze betrokkenen wat betreft de risico’s en de wijze waarop daartegen kan worden opgetreden, zullen verschillen. Afhankelijk van de situatie en belanghebbende partijen, kunnen risico´s verschillend gemanaged worden.

Risicomanagement als proces

Het beheersen van risico’s gaat verder dan het uitvoeren van één of meer risicoanalyses. Door technologische ontwikkelingen en veranderingen in marktverhoudingen, werkwijze en interne organisatie, duiken steeds nieuwe risico’s op die kritisch bekeken worden. Om dit verantwoord en doeltreffend uit te voeren, is het nodig om gestructureerd te werk te gaan. Vervolgens wordt de voortgang periodiek getoetst.

Het onnadenkend en te snel invoeren van risicomanagement kan ertoe leiden dat men het instrument verkeerd gebruikt, er vervolgens een te hoge mate van “veiligheid” aan ontleent en vervolgens bedrogen uitkomt. .

Gidano gaat tijdens haar coaching en trainingen stapsgewijs in op de ontwikkeling die een organisatie doorloopt om risicomanagement te gaan toepassen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende hedendaagse inzichten, theroieën (evidence based), en visualisatiemethodes. Wij gaan uit van het ‘nieuwe leren’ waarbij de cursist/organisatie het geleerde direct toepast in de praktijk.

Contact

(postbus bestaat niet meer)
Lijster 70 1715 ZH Spanbroek

T: 0226-357 375
M: 06-518 50 791
E: [email protected]

Disclaimer

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijv. met u te corresponderen. Lees onze disclaimer en cookiebeleid voor meer informatie